<

Psalm XXII - Denn Dein ist das Reich
Žalm 22 - Neboť tvé jest království

Text Bohdan Mikolasek

partitur_cz
partiturch

Můj Bože, Bože můj
Proč jen,
proč jsi mě opustil

Proč jen,
proč neslyšíš nářky mé

Mein Gott, mein Gott
warum hast Du mich verlassen?

Warum hörst Du meine Klagen nicht?

Já ve dne hledám Tě,
já volám,
ale nikdo neodpovídá
a v noci, ani v tichu
nenajdu klid
.
Am Tage rufe ich nach Dir
und es kommt keine Antwort zurück
und nachts bringt die Stille auch keine Ruh
Je svaté jméno, jméno Tvé
Je svaté jméno Tvé
Geheiligt werde Dein Name
Chvály a zpěv našich otců,
jen Tobě vzdávali poctu
a Tys jim byl blízko i v tísni,
Tvůj byl na nebi
trůn z jejich písní
So sangen unsere Väter
und Du warst in ihrem Beten
Deine Hilfe kam immer wieder
und der Himmel war voll ihrer Lieder

Jen červ,
Jen jako červ je člověk,
když tíseň doléhá

Odehnán, opuštěn, odepsán
Do očí výsměch,
za zády zlý vzruch:
"A kde je teď,
ten tvůj Bůh?"

Und ich - nur ein Wurm
Ein Wurm
So ist der Mensch in Not

Verlachet, verachtet, vergessen
Ich sehe sie grinnsen, Ich höre ihren Spott:
"Wo ist denn jetzt - der deine Gott?"

Tys se mnou byl
od prvních chvil,
jsi ten, kdo život dává
Můj, ty jsi můj
a vždy jsi můj byl
...Doch Du warst da von Anfang an
Du hast mir Leben gegeben
Mein - bist Du mein - von klein an
...Pomoc Tvá....
Vyslyš mě, Pane, má spáso.
... je vzdálená...
Vyslyš mě, Pane, já sténám
... a jen strach ...
Vyslyš mě, Pane, má spáso
... je na dosah
... jen strach na dosah
Erhöre mich wenn ich rufe
Erhöre mich wenn ich rufe
- sei nicht fern
Erhöre mich, wenn ich rufe
- denn die Angst ist nah

 

Kolem krouží divoká zvěř
... neuvoď nás v pokušení ...
Já přesto říkám si - věř,
když moje víra
žízní umírá,
buď znovu můj host!

Smečka psů a závist a zlost
... neuveď nás v pokušení ...
Ó Pane, přijď na pomoc!
Má ústa vyprahlá,
mé srdce taje jako vosk

A o můj plášť už metají los
... nýbrž
zbav nás od zlého.

 

Wilde Tiere kreisen mich ein
....führe mich nicht in Versuchung
Ich gebe nicht auf
auch wenn in Scherben
liegt mein Kelch
trocken und leer

Stiere, Löwen, mächtig und gross
....führe mich nicht in Versuchung
Ich dürste nach Dir
So nah am Sterben, so weit von Dir
So helfe mein Herr

Um meine Kleider - werfen sie Los
.... Sondern
erlöse mich von dem Bösen

Vím, že mě slyšíš i vzdálen,
jsi tomu blízko, kdo hledá.
Jsi ten, kdo z prachu mě zvedá
a mé srdce bude žít stále.

Du hörst mich an wenn ich rufe
und auch alle, die nach Dir rufen
Dein Haus ist offen für jeden
und ihr Herz wird ewig leben

/: Amen, Amen,
všem chudým teď chléb svůj láme
Když pochybnost se vkrádá,
nám do úst píseň dává :/

 

/: Amen, amen
satt essen werden die Armen
und die, die nach ihm suchen
singen Seinen Namen :/

Nebo Tvé je království
a Tvá, Tvá je moc a sláva
na věky věků

Denn Dein ist das Reich
die Kraft, die Herrlichkeit
und Pracht
von Evigkeit zu Ewigkeit
Tvá je noc i každé ráno,
to vše jest
Tebou dokonáno

Das Reich
das Du vollbracht
Hast Du es getan

 

Amen

Amen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.